Home print

Vedtekter

 

§1 Selskapets navn

Selskapets navn er Kongsberg Næringsforum SA.


§2 Selskapets forretningsadresse

Selskapet skal ha sitt forretningskontor i Kongsberg kommune.


§3 Formål

Som organ for styrket lokal næringsutvikling skal Kongsberg Næringsforum SA:

 • Ivareta næringslivets interesser i Kongsberg generelt og spesielt overfor kommunale, fylkeskommunale og nasjonale myndigheter.
 • Være et samlingssted for næringslivet hvor positive forandringer søkes skapt gjennom samarbeid innenfor og på tvers av bransjer.
 • Fremme opplysning og informasjon av faglig og økonomisk art.
 • Bidra til styrket konkurranseevne for et samlet næringsliv, ved å arbeide for sunne forretningsprinsipper, gode kollegiale forhold og høye kvalitetsstandarder.

§4 Medlemmer

Bedrifter, organisasjoner og virksomheter innen alle typer næringsvirksomhet kan opptas som medlemmer av forumet, inkl Kongsberg kommune.  Pensjonister og personer som ikke er ansatt i en medlemsbedrift og heller ikke driver egen næringsvirksomhet, kan søke om personlig medlemskap.


§5 Selskapsform

Kongsberg Næringsforum SA (på engelsk: Kongsberg Chamber of Commerce) er et samvirke med vekslende medlemstall og vekslende kapital. Deltakerne skal ikke ha rett til andel i eventuelle overskudd i selskapet, eller rett til andel i egenkapital ved uttreden eller ved oppløsning av selskapet.


§6 Det ordinære selskapsmøtet behandler:

 1. Årsberetning.
 2. Regnskap.
 3. Budsjett for inneværende år.
 4. Saker styret legger frem, og som er nevnt i innkallelsen.
 5. Ethvert skriftlig forslag fremsatt av et medlem minst 1 måned før selskapsmøtet.
 6. Valg i henhold til vedtektene og valg av revisor.
 • Eventuelt overskudd skal disponeres som verdiskapning innen Kongsberg Næringsforum SA og overføres selskapets egenkapital.
 • Forslag til forandringer i foreningens vedtekter må være innlevert skriftlig til styret innen 31. desember. Forslaget kunngjøres av styret samtidig med innkallelsen til selskapsmøtet.
 • Vedtektsendring krever 2/3 flertall av de registrerte frammøtte på selskapsmøtet.
 • Ordinært selskapsmøte holdes innen utgangen av mai måned og innkalles med minst 14 dagers varsel.
 • Ekstraordinært selskapsmøte holdes når styret finner det påkrevet eller når minst 25 medlemmer forlanger det. Ekstraordinært selskapsmøte innkalles med minst 1 ukes varsel og behandler kun de saker som er nevnt i innkallelsen til møtet.
 • Bedriften skal representeres av daglig leder og/eller andre navngitte personer som denne utpeker.

§7 Årlig medlemskontingent

Medlemmer betaler en serviceavgift som beregnes etter de til enhver tid gjeldende kriteria som fastsettes av styret.

Frist for oppsigelse av medlemskap er 6 måneder.


§8 Styret

Foreningen ledes av et styre som består av syv medlemmer.  Styrets medlemmer velges for to år av gangen. Dersom et styremedlem velges til styreleder innenfor normal valgperiode så blir dette for en periode på to år med mulighet til å gjenvelges for inntil én periode. Maksimum tre av styrets medlemmer byttes ut ved hvert valg.

Valgkomiteen består av tre personer valgt for to år av gangen. Valgkomiteen som fratrer foreslår selv sine etterfølgere.
Styresammensetningen skal mest mulig avspeile sammensetningen i medlemsmassen (antall medlemmer og antall ansatte). Kongsberg Kommune har fast plass i selskapets styre, og skal være representert ved en sentral person fra kommunens ledelse.  Styret er beslutningsdyktig når styreleder og tre av styremedlemmene er til stede. Ved stemmelikhet er styreleders stemme avgjørende.

Styrets leder og daglig leder i samarbeid innkaller til styremøter.


§9 Styrets myndighetsområde

Styret har ansvaret for den oppgavemessige og økonomiske drift av selskapet.

Spesielt tilligger det styret å:

 • Ansette daglig leder.
 • Utarbeide og følge opp mål og hovedstrategier for arbeidet i selskapet, og ta stilling til hvilke prosjekter selskapet skal engasjere seg i.
 • Godkjenne planer og budsjetter for selskapet og kontrollere at disse følges
 • Forberede, innkalle og sørge for ledelse av selskapsmøtet.
 • Holde medlemmene og offentligheten informert om virksomheten gjennom årsmelding og eventuelt særskilte meldinger.

§10 Daglig leder

Daglig leder forestår foreningens daglige drift innenfor de rammer og retningslinjer som vedtas av styret.


§11 Medlemsaktiviteter

Forumet legger forholdene til rette for arrangement av ordinære medlemsmøter med generelle faglige temaer samt møter innenfor de enkelte områder der foreningen til enhver tid har aktive bransjegrupper.


§12 Oppløsning av forumet

Begrunnet forslag om oppløsning av forumet sendes styret. Det må være undertegnet av minst 1/5 av foreningens medlemmer.  Styret sender medlemmene forslaget som behandles på første ordinære selskapsmøte. Forslaget krever 2/3-dels flertall for å bli vedtatt.

Besluttes forumet oppløst, skal forumets aktiva tilfalle et formål som fremmer næringsutviklingen i Kongsberg kommune. Selskapsmøtet skal i så tilfelle fatte vedtak om anvendelse av næringsforumets midler.